email:

BOZPO – E-LEARNING

O SYSTÉMU

BOZPO e-learning je moderní, úsporná a efektivní forma vzdělávání prostřednictvím elektronických médií. Jedná se o distanční (dálkovou) formu vzdělávaní. Touto formou je možné výhodně zajistit povinná školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO), školení řidičů (referentských vozidel) a rovněž školení o poskytnutí první pomoci tak, jak ukládá platná legislativa, s využitím moderní techniky (PC) - po internetu. Školení probíhá samostudiem osnov zpřístupněných zaměstnancům klienta. Součástí školení je generovaný soubor testových otázek, kterými jsou následně ověřeny znalosti účastníků školení v jednotlivých oblastech.

Zajištění školení formou e-learningu poskytuje klientům tyto základní výhody
Hlavní přednosti:

Hlavní přednosti:
 • možnost individuální formy studia dle vlastního časového plánu (umožňuje studujícím studovat samostatně – dle aktuálních časových možností),
 • možnost studia pro ty, kteří se nemohou nebo nechtějí účastnit prezenční formy,
 • vzdělávání z domova nebo pracoviště,
 • certifikace (automatické vydání Osvědčení o absolvování kurzů),
 • nezávislost na vzdálenosti a dostupnost studia pomocí jakéhokoliv PC připojeného k internetu,
 • možnost vzájemné komunikace v průběhu studia (podpora lektora),
 • snadná a rychlá organizace a evidence školení včetně přehledné databáze,
 • stále aktuální osnovy kurzů v případě legislativních změn.
Možnost využití až pěti e-learningových kurzů pro vzdělávání zaměstnanců:
 • školení zaměstnanců o BOZP,
 • školení vedoucích zaměstnanců o BOZP,
 • školení zaměstnanců o PO,
 • školení vedoucích zaměstnanců o PO,
 • školení řidičů referentských vozidel,
Další výhody:
 • interaktivní forma studia – možnost elektronické konzultace s odborným lektorem kurzu,
 • automatické upomínání zaměstnanců před koncem platnosti jednotlivých kurzů a informování o legislativních změnách (e-mailovou zprávou),
 • úspora času a nákladů (lektor, cestovné, časová ztráta zaměstnanců atd.),
 • komplexní odborné poradenství k problematice školení,
 • možnost využití kompletní anglické jazykové verze